Make your own free website on Tripod.com

כללי זהירות

הפכו אבנים על פי הכללים הבאים:

  • אל תשימו יד או אצבעות מתחת לאבן, שמא מצוי שם נחש ארסי, עקרב או בעל חיים ארסי אחר

  • הפכו את האבן כאשר אתם אוחזים בה מלמעלה או מן הצד.

  • זהירות!!! הסכנה אורבת לכל מי ששולח ידו בהפיכת אבנים, ועל אחת כמה וכמה למי שאינו בקיא בכללי הזהירות.

  • בעלי החיים המעניינים והיפים מצויים גם מתחת לאבנים קטנות ובינוניות ועל כן אין צורך להפוך אבנים גדולות וכבדות המסכנות את הופכיהן.

  • אין להפוך אבנים במורד גבעה שלרגליה מצויים אנשים מחמת התדרדרות.

  • יש לזכור, כי לעיתים אורבת הסכנה גם על פני האבן ובשוליה, ומשום כך לא רצוי לעסוק בעניין זה בערב ובשעת דמדומים.

  • עם הפיכת האבן יש לבדוק גם את גחונה מפני עקרבים ועכבישים מסוכנים.

  • יש לזכור, כי גם באדמה התחוחה מתחת לאבן עלולים להיחבא יצורים ארסיים כעפרור וכצפעון.

חזור