Make your own free website on Tripod.com

שימור סביבה

קראו את קטע המידע "חשיבות שימור סביבת החיים" המופיע להלן וכתבו מהי לדעתכם החשיבות בשימור סביבת החיים מתחת לאבן?

 מה אנו כבני אדם יכולים לעשות כדי לא לפגוע בסביבה זו?

 הציגו את המלצותיכם בדיון כיתתי.

 

חשיבות שימור החיים מתחת לאבן

בסביבת החיים מתקיימים מינים רבים של יצורים חיים. בין היצורים החיים עצמם ובינם לבין סביבתם מתקיימים קשרי קיום הדוקים. קיומם של היצורים החיים מושפע ממרכיבי הסביבה הא-ביוטים והביוטים. כמו כן, יצורים חיים משפיעים בקיומם ובפעילותם על מרכיבי הסביבה הדוממים ועל קיומם של יצורים חיים אחרים. במקרים רבים פגיעה ביצור חי אחד או שינוי במרכיב סביבה דומם אחד עלולים לפגוע ביצורים חיים רבים ואפילו בסביבת חיים שלמה. לאדם יש תפקיד חשוב בשמירה על המערכת האקולוגית בכדור הארץ.

כמו כל יצור חי אחר, גם האדם קשור בקשרי קיום עם המרכיבים של סביבת החיים שהו מתקיים בה. האדם מושפע ממרכיבי הסביבה, תלוי בתנאי הסביבה שהו חי בה, האדם נושם אוויר מן הסביבה, שותה מים מן הסביבה, ניזון מהצמחים ומבעלי החיים המתקיימים בה ועוד.

כמו לכל יצור חי, גם לפעילותו של האדם יש השפעה על מרכיבי הסביבה החיים והדוממים. אולם יכולת ההשפעה של האדם על הסביבה רבת עוצמה יותר מיכולתו של כל יצור חי אחר.

היכולת הטכנולוגית המיוחדת של האדם מרחיבה את אפשרויותיו לפעול ולהשפיע על הסביבה. האדם פועל ומשפיע על הסביבה ביבשה, בים ואפילו באוויר. בעזרת ספינות ורשתות ענק הוא דג כמויות עצומות של דגים ויצורים אחרים. האדם משיט ספינות ענק, המובילות חומרי דלק, אנשים וסחורות אחרות. ביבשה משנה האדם סביבות חיים ומתאים אותן לצרכיו.הוא כורת יערות, מייבש אגמים וביצות, מכשיר שדות לחקלאות, צד בע"ח וכ"ו.

פעולת האדם באוויר ניכרת בתנועת המטוסים ובחומרים הנפלטים ממכוניות, מתחנות כוח ומפעלים. כל אלה משפיעים מאוד על קיומם של היצורים החיים האחרים, המתקיימים גם הם בסביבות החיים שעל פני כדור הארץ.

ולכן, כתוצאה מקשרי הקיום ההדוקים בתוך המערכת האקולוגית, כל שינוי במרכיב אחד במערכת יכול להשפיע על קיומם של היצורים האחרים השותפים.

 

אפשר גם אחרת – האדם פועל כדי לשמור על כדור הארץ

אנשים רבים יותר ויותר מבינים היום עד כמה רבה השפעתו של האדם על סביבות החיים בעולם ואילו נזקים הוא עלול לגרום לעצמו וליצורים רבים אחרים. לכן נרתמו רבים לפעילות כדי לצמצם את הפגיעה בסביבות החיים.

במקומות רבים בעולם ובארץ הוכרזו סביבות חיים שונות כשמורות טבע. במדינות רבות חוקקו חוקים כדי להגן על חיות ועל צמחי בר וכדי לשמור על איכות המים, האוויר, הקרקע וכדומה. הוקמו ארגונים לשמירה על הטבע ומשרדים ממשלתיים הממונים על איכות הסביבה. ארגונים לשמירה על הטבע ועל איכות הסביבה פועלים כיום בכל רחבי העולם וגם בארץ.

השמירה על סביבות החיים חשובה כדי לקיים את החיים על פני כדור הארץ. מי ששומר על  סביבות החיים, שומר על כדור הארץ – כוכב הבית שלנו.

לכן חשוב כל כך לשמור תמיד על הסביבה ולא לפגוע בה. כדור הארץ יש לנו רק אחד.

 

חזור