Make your own free website on Tripod.com

ממה ניזונים בעלי החיים שמתחת לאבן?

 מבחינת תזונתם אפשר לחלק את אוכלוסיית בעלי החיים שמתחת לאבן לקבוצות הבאות:

v     צמחונים

v     אוכלי רקבובית

v     מפרקים

v     טורפים

 כידוע אין צמחים רבים מתחת לאבנים, בעיקר בגלל היעדר האור הדרוש לפוטוסינתזה. משתמע מכך שהצמחונים חייבים למצוא את מרבית מזונם מחוץ לשטח המכוסה על ידי האבן.

אוכלי הרקבובית ימצאו בדרך כלל את מזונם בתחום שמתחת לאבן והוא הדין לגבי המפרקים.

הטורפים יכולים, לכאורה, לטרוף את כל מי שחי מתחת לאבן, אך אילו עשו כן הייתה אוכלוסיית בעלי החיים שם מתחסלת במהרה. רבים מן השוכנים מתחת לאבנים מחפשים את מזונם במרחק ממחבואם, אך זאת כאשר התנאים בשטח הפתוח נוחים לקיומם:

בלילות הטמפרטורה אינה גבוהה, הלחות היחסית מתאימה , אין קרינה ומרבית הטורפים היותר גדולים הלכו לישון.

בלילות חמים או קרים למדי, בעת סופה או ממטרים חזקים יישארו בעלי החיים במקום המוגן שמתחת לאבן. לרובם היכולת לצום פרקי זמן ממושכים.

חזור