Make your own free website on Tripod.com

מי מסוגל לחיות מתחת לאבן והיכן?

 מקום השהייה של בעלי החיים השוהים מתחת לאבן משתנה מבעל חיים לבעל חיים. מרבית בעלי החיים שמתחת לאבן הנם קטנים ומסוגלים להידחק אל המרווח הצר שבין האבן והקרקע. רבים מהם בעלי גוף שטוח. ניתן לחלק אותם לשלוש קבוצות עיקריות:

v     בעלי חיים הצמודים לתחתית האבן כגון: נדלים, חרקים, חשופיות, טחביות ועוד.

v     בעלי חיים החיים על הקרקע שמתחת לאבן עם קבוצה זו נמנים מרבית בעלי החיים המצויים מתחת לאבן כגון: חיפושיות, נמלים ועוד.

v     בעלי חיים החיים במחילות מתחת לאבן כגון: שלשול, עקרבים, עכבישים ועוד.

 בנוסף למקום השהייה ניתן להבחין גם בשינוי בסוג השהייה של בע"ח השונים החיים מתחת לאבן.

v     תושבים – אלה הם שוכני תחתית האבן הקבועים, הנמצאים תחתיה ביום ובלילה ונאמנים לה כמעט כל ימות השנה. בני קבוצה מוצאים את כל אשר צריכים מתחת לאבן ואין להם כל צורך לצאת מתחומה. מרביתם אוכלי רקב ונשורת של חי וצומח, שמקורם בנוכחות ופעילות של אורגניזמים אחרים שתחת האבן ומיעוטם טורפים. כנציגים אופייניים לתושבים נוכל למנות את הנדל הדק, הזנבזיפים, הכדרוריות, היורקן ועוד.

v     דיירים – אלה הם המוצאים מסתור לעת יום מתחת לאבן ובלילה משחרים לטרף בקרבתה, כמו העקרבים, עכשובים, קרפדות, ישימוניות וחדפים. יש המבלים מתחת לאבן רק שלב מסוים של חייהם ובהתבגרם שוב אינם פוקדים מקום חיות זה, כמו זחלים של ארינמליים, זחלים של טוואי שעיר של השקד ושל סס אדום מבריק ונימפות של הרצען המנומר והרצען הקטן.

v     אורחים – נודדים ממקום למקום ופוקדים את האבן בזמנים לא קבועים. אלה הם, בדרך כלל, טורפים התרים אחר צייד או נקבות המבקשות מקום בטוח להטלת הביצים. יש הבאים לנוח מחום השמש ויש שהאבן משמשת להם מפלט מפני טורפים – רק עד יעבור זעם. כאלה הם מדברית עינונית, מיני עכביש זאב ונקבות בוגרות של הרצען המנומר.

חזור