Make your own free website on Tripod.com

יתרונות החיים מתחת לאבן:

מתחת לאבנים גדולות וקטנות המונחות על פני הקרקע, מצויים בדרך כלל בעלי חיים רבים.

v     מה מושך בעלי חיים רבים מקבוצות שונות להימצא מתחת לאבנים?

v     מה היתרונות הביולוגיים שבחיים מתחת לאבן בהשוואה לאלה שבשטח הפתוח והחשוף?

 

הגורמים העיקריים הם:

א.      הגנה מפני התייבשות, אך גם מפני עודפי מים בשעת ממטרים סוחפים.

ב.      הגנה מפני טמפרטורות קיצוניות, גבוהות ונמוכות כאחת.

ג.       הגנה מפני קרינה.

ד.      הגנה מפני טורפים.

ה.     תנאים המתאימים לרבייה.

 

א. הגנה מפני התייבשות

מים הם גורם חשוב לקיום התקין של בעלי חיים וצמחים. אובדן מים מסכנת את עצם קיומם. יחד עם זאת על בעל החיים להיפטר מעודפי מים שנקלטו בגופו. לבעלי חיים החיים במים אין לרוב קשיים בשמירת מאזן מים. לא כן המצב ביבשה. שם עולה שיעור הנוזלים בגוף על זה בסביבתו. מתחת לאבנים נשמרת לחות רבה יותר מאשר בשטח חשוף.שעה שיורדים ממטרים חזקים, לעומת זאת, מוצפת הקרקע החשופה ואילו אבן פועלת כמטרייה המונעת חדירת מי גשמים העלולים לסכן את החוסים תחתה. דבר זה נכון, כמובן, רק לגבי האבנים  הצמודות לקרקע ולא כאלה שמגען עם הקרקע רופף. תחת לאבן הלחות קבועה יחסית, בעוד שבקרקע החשופה חלים בלחות שינויים קיצוניים למדי.

ב. הגנה מפני טמפרטורות קיצוניות

שינויי טמפרטורת הקרקע החשופה עלולים להיות קיצוניים למדי במשך היממה ובוודאי במעברים מעונה לעונה, ואילו מתחת לאבן שוררת טמפרטורה קבועה למדי. שינויי הטמפרטורה מועט במשך היממה ואף בין העונות השונות. השפעה ניכרת יש בהקשר זה לסוג האבן. אבן כהה סופגת חום רב יותר מאבן בהירה המחזירה יותר קרינה.

 ג. הגנה מפני קרינה

בעלי חיים רבים, כגון השלשולים והחשופיות, אינם סובלים קרינת שמש ישירה אשר יכולה אף לקטול אותם. מתחת לאבן הם מוגנים מפניה.

 ד. הגנה מפני טורפים

מרבית בעלי החיים החוסים מתחת לאבנים הנם קטנים למדי ובשטח הפתוח הם מהווים טרף קל לטורפים שונים. רוב הטורפים גדולים מדי מכדי להגיע אליהם בהיותם מתחת לאבנים. ידועים אמנם עופות ויונקים מסוימים ההופכים אבנים כדי למצוא מתחתן טרף.

 ה. תנאים המתאימים לרבייה

מרבית בעלי החיים החיים ביבשה מזדווגים וההפריה היא פנימית. אצל חלקם מפריש הזכר ספרמטופור (חבילת תאי זרע בעלת עטיפה מיוחדת) על פני הקרקע שמתחת לאבן. הספרמטופור מספק לתאי הזרע הגנה זמנית עד שתיתקל בו נקבה ותקלוט אותו לגופה. גם במקרה זה ההפריה היא פנימית. תנאי החיים השוררים מתחת לאבן נוחים הרבה יותר לשלבי החיים  הצעירים, מאשר תנאי החיים השוררים בשטחים חשופים.

 

המנגנונים המכוונים את בעלי החיים להגיע אל מתחת לאבן

שלושה מנגנונים מנחים את בעלי החיים אל עבר מקומות המחבוא בהם קיימים תנאים אופטימליים לקיומם:

v      פוטוטקסיס שלילי: בריחה מהאור, אשר מהווה בדרך כלל גם מקור חום וגורם לאובדן נוזלים.

v     היגרוטקסיס חיובי: תנועה אל עבר מים ולחות.

v     תיגמוטרופיזם חיובי: הזיקה למגע עם עצם, כגון אבן, קליפת עץ וכ"ו.

 

חזור