Make your own free website on Tripod.com

מונחון

בית גידול
האתר הספציפי שבו גדל ומתפתח אורגניזם, הכולל את כל התנאים (קרקע, מים, מזון, טמפרטורה, רוח, אור וכד') הנחוצים לקיום חייו.

מערכת אקולוגית
מכלול מרכיבי הסביבה הדוממים והחיים ומערכת הקשרים ביניהם.

מרכיבי סביבה ביוטים
אלו הם מרכיבי סביבה חיים, כלל היצורים החיים, המתקיימים בסביבת חיים מסוימת כגון: צמחים, בע"ח ואדם.

מרכיבי סביבה א-ביוטים
אלו הם מרכיבי סביבה דוממים, מרכיבים בסביבה שאינם חיים, כגון: אוויר, טמפרטורה, קרינה, אור, מים, קרקע ועוד.

מפרקים
יצורים זעירים (חיידקים ופטריות), המפרקים לחומרים פשוטים חומרים שמקורם ביצורים חיים אחרים.

סביבת חיים
מכלול התנאים החיצוניים שיכולים להשפיע בכל צורה שהיא על האורגניזמים המצויים בבית-גידול.
למשל: חומרים (קרקע, מים, יסודות המזון), כוחות (כוח הכבידה, רוח), טמפרטורה, כמות האור או נוכחות אורגניזמים אחרים.

פוטוסינתיזה
תהליך ייצור של חומר מזון מפחמן דו – חמצני ומים בעזרת אנרגיית האור. תהליך זה מתקיים בצמחים ירוקים.

צמחוניים
בעלי חיים הניזונים מצמחים.

קשרי קיום
קשרי גומלין המתקיימים בין היצורים החיים בסביבת חיים. קשרי הגומלין מתאפיינים בכמה דרכים:

הדדיות – קשר של שיתוף פעולה בין שני יצורים חיים. שני היצורים מרוויחים מן קשר.
תחרות – קשר שבו יצורים חיים מתחרים ביניהם על משאב קיום מוגבל. על פי רוב, אחד היצורים "זוכה".
טפילות – קשר שבו יצור חי אחד מנצל יצור חי אחר. טפיל: היצור המנצל.
פונדקאי: היצור המנוצל. טורף – נטרף – קשר של תזונה. יצור חי אחד משמש מזון ליצור אחר.

 

חזור