Make your own free website on Tripod.com

הנחיות לבניית כרטיס הביקור

  1. פתח מסמך WORD
  2. הקלק עם העכבר על ציור האליפסה הנמצא בסרגל הכלים התחתון.
  3. עמוד עם העכבר במרכז הדף שפתחת ושרטט אליפסה. שים לב שהאליפסה גדולה מספיק בשביל להכיל את שם בעל  החיים אותו בחרת.
  4. הקלק עם העכבר על החץ המופיע בסרגל הכלים התחתון. חזור למסמך שפתחת עמוד על האליפסה עם העכבר ושרטט חיצים מנקודות שונות על גבול האליפסה. שים לב מספר החיצים צריך להיות שווה למספר המאפיינים שיש למלא על בעל החיים (כפי שמופיע ברשימה למעלה).
  5. הקלק עם העכבר על המלבן בסרגל הכלים התחתון. חזור למסמך שפתחת, ועמוד עם העכבר בקצה כל חץ. שרטט מלבן בקצה כל חץ. שים לב שהמלבן מספיק גדול בשביל לכלול את המידע על בעל החיים.
  6.  כעת עלינו למלא את האליפסה והמלבנים במאפיינים. באליפסה עליך לכתוב את שם בעל החיים אותו בחרת  ובמלבנים את המאפיינים שלו. נתחיל בכתיבת של בעל החיים: הקלק עם העכבר על ציור תיבת הטקסט המופיע בסרגל הכלים התחתון. חזור למסמך שפתחת. עמוד בתוך האליפסה, שרטט עם העכבר "חלון" וכתוב את שם בעל החיים בתוכו.  כעת חזור על הפעולה בכתיבת המאפיינים: הקלק עם העכבר על ציור תיבת הטקסט המופיע בסרגל הכלים התחתון. חזור למסמך שפתחת. עמוד בתוך אחד המלבנים, שרטט עם העכבר "חלון" וכתוב מאפיין אחד שיכלול כותרת ופירוט. את הכותרות של המאפיינים ואת שם בעל החיים צבעו בצבע אדום.
  7. כאן תוכלו לראות דוגמא לבנייה של כרטיס ביקור.
שימרו את הקובץ בשם "כרטיס ביקור" בתיקיה הנקראת על שם בעל החיים אותו בחרתם.